Tạo BM thứ 1 bình thường.
Từ BM thứ 2 Vào link này:

Good Luck ^^

UPDATE: Hiện FB đã fix đa số nhưng vẫn còn một số đầu VIA có thể dùng được. Còn đầu nào dùng được thì bạn nên hỏi FB xem nó đã fix những đầu nào.

Facebook Comments